പരിസ്ഥിതി

EnvironmentGo!

Environmentgo.com ഒരു പരിസ്ഥിതി അവബോധ സംഘടനയാണ്, പരിശീലിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്ക് യാത്രയിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് നേടുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സംരക്ഷണം, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നിരവധി പരിസ്ഥിതി ലേഖനങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയും പൂർണ്ണമായും. 

ദൗത്യം

കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനത്തിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും നേരെയുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാകുക, അതിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 

VISION

EnvironmentGo-യിലെ ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം! പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതിയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, നിലവിലുള്ളതും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഗ്രഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക.